Over Dufas

Werkterrein van de brancheorganisatie

Activiteiten

De activiteiten van Dufas bestaan onder andere uit:

  • het bevorderen van een integere bedrijfsvoering door vermogensbeheerders, onder meer door gedragscodes en best practises
  • het  bevorderen van een optimaal vestigingsklimaat voor vermogensbeheerders in Nederland, gericht op meer kansen voor het aanbieden van beleggingsproducten en vermogensbeheerdiensten op de binnenlandse en de buitenlandse institutionele en retailmarkt
  • het vervullen van een platformfunctie voor ontwikkelingen van visies op het Nederlandse vestigingsklimaat en de (internationale) markt voor beleggingsproducten en vermogensbeheerdiensten
  • het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen bij overheidsinstanties in binnen- en buitenland
  • het coördineren van standpunten over nieuwe (inter)nationale wetgevingsconcepten die betrekking hebben op beleggingsproducten en vermogensbeheerdiensten, zowel op retail als institutioneel terrein
  • deelname aan supranationale overlegcircuits binnen de Europese Unie en daarbuiten die op de wereldwijde fondsenmarkt, een relevante rol spelen. Voorbeeld: de International Investment Funds Association (IIFA)
  • het verzamelen, bewerken en aan de leden verstrekken van statistische data over de (internationale) vermogensbeheermarkt.

Uiteenlopende specialisten van financiële instellingen nemen deel aan door Dufas gecoördineerde commissies en werkgroepen, die dienen als kenniscentrum en overlegplatform voor het genereren van input voor de behartiging van de ledenbelangen. Op deze wijze is Dufas in staat vanuit een compacte, high level bureauorganisatie een maximale output te genereren.

 

Beleidsoverleg en Technisch Overleg met de toezichthouder

 Dufas wordt door de AFM, DNB en de Minister van Financiën beschouwd als de representatieve organisatie voor fund en asset management. DUFAS heeft periodieke overleg met de financiële toezichthouders en de overheid. Dufas heeft tevens zitting in de zogenaamde 'Adviserende Panels'van de  AFM en DNB. In deze panels wordt regelmatig gesproken over beleidsvoornemens, begroting, toezichtkosten en gerealiseerde resultaten van de toezichthouders.

 

Internationale werkwijze van DUFAS

Dufas is lid van EFAMA, de Europese Federatie van Fund en Asset Managers. Zowel direct als in samenwerking met EFAMA oefent Dufas invloed uit op het niveau van de Europese Unie.

Naast de nationale brancheverenigingen zijn meer dan 50 internationaal opererende asset managers direct lid van EFAMA als ‘corporate members'. Het dagelijks bestuur van EFAMA wordt gevormd door de Board of Directors, waarin alle nationale brancheverenigingen en drie personen namens de corporate members zijn vertegenwoordigd. Vergaderingen van deze Board of Directors worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Het voorzitterschap is roulerend: iedere twee jaar wordt een nieuwe voorzitter gekozen door de ALV. Het voorzitterschap van EFAMA rouleert iedere twee jaar. Meer informatie over EFAMA is te vinden op http://www.efama.org/

Daarnaast is Dufas lid van de International Investment Funds Association - IIFA - de wereldomspannende organisatie van meer dan 40 nationale associaties die actief zijn op het gebied van fondsbeheer.  IIFA vertegenwoordigt ruim EUR 21.000 miljard aan asset under management. Het bureau van IIFA is gevestigd in Toronto, Canada. Via haar lidmaatschap van IIFA beschikt Dufas over een wereldwijd netwerk van fondsbeheerders, en nemen wij deel aan belangrijke internationale discussies op het gebied van beleggingsinstellingen. Onder meer IOSCO, de internationale organisatie van toezichthouders op de effectenmarkten (zoals onze AFM), is een van de belangrijke gesprekspartners van IIFA, evenals de Financial Stability Board: FSB. Steeds vaker worden regelgevingsconcepten voor de financiële markten binnen IOSCO of FSB voorbereid en in later stadium door de Europese Commissie of ESMA overgenomen. IIFA zorgt er voor dat wij in het eerste stadium nauw betrokken zijn bij nieuwe relevante ontwikkelingen op ons vakgebied. Door IIFA verkrijgen wij dieper inzicht in de impact op de financiële markten van nieuwe ontwikkelingen die zich elders op de wereld voordoen. Voor meer informatie over IIFA, zie: http://www.iifa.ca