Publicaties

Handreiking AIFMD beheerder-bewaarder overeenkomst

03-11-2017

Deze handreiking bevat best practices voor de overeenkomst tussen de beheerder en bewaarder van alternatieve beleggingsinstellingen, dat wil zeggen beleggingsinstellingen die vallen onder de reikwijdte van de Europese ‘Alternative Investment Fund Managers’ richtlijn.

De handreiking is ontstaan vanuit de behoefte van marktpartijen (fondsbeheerders, maar ook bewaarinstellingen) om meer guidance te krijgen bij het opstellen dan wel actualiseren van deze overeenkomst. Modelbepalingen over artikelen die anders in de praktijk nogal eens leiden tot discussie met de AFM, kunnen het onderhandelingsproces en het traject van vergunningverlening bespoedigen. Zeker voor nieuwe fondsintroducties van fondsbeheerders die van rechtswege een AIFMD vergunning hebben gekregen, kan dit belangrijke tijdwinst (‘time to market’) opleveren.

Het is bij het opstellen van deze handreiking uitdrukkelijk niet de bedoeling geweest om een volledig en uitputtende overeenkomst op te stellen. Alleen controversiële bepalingen zijn opgenomen. De in dit document genoemde artikelen kunnen los van elkaar daar waar gewenst in een overeenkomst tussen beheerder en bewaarder worden verwerkt.

DUFAS heeft als voertaal voor de best practices  Engels gekozen. Dit heeft louter een praktische reden: de meeste overeenkomsten die wij hebben gezien zijn in het Engels gesteld. In veel gevallen is er een buitenlandse partij betrokken bij de overeenkomst.

Download de Handreiking AIFMD beheerder-bewaarder overeenkomst

Terug naar handreikingen