Publicaties

Dufas Conference on Stewardship and Engagement with Larry Fink and Feike Sybesma: 'Our job as an industry is to move the world forward'

07-10-2019

The investment management industry should recognize its critical role in creating a more inclusive capitalism built on sustainability, business leaders Larry Fink (CEO BlackRock) and Feike Sybesma (CEO DSM) told a stewardship and engagement conference, organized by Dufas. Read ...

Lees verder


Dufas Jaarverslag 2018

26-06-2019

Het Dufas Jaarverslag 2018 biedt een overzicht van verenigingsactiviteiten, activiteiten die Dufas ontplooide op het gebied van wet- en regelgeving, (veranderingen in) de bestuurssamenstelling en het Dufasteam en actuele thema's die de assetmanagementsector raken. Het jaarverslag kunt u hier downloaden.

Lees verder


Asset management: financing citizens, communities and the European economy

04-03-2019

Asset management: financing citizens, communities and the European economy presents the vision statement of EFAMA, the European Asset Management Association, of which Dufas is a member. The brochure highlights the role and policy drivers of the asset management industry, notably: - Saving for the future - Empowering citizens through digitisation - Sustainability - Strengthening Europe in the ...

Lees verder


Principes Fiduciair Beheer

12-12-2018

Den Haag, 14 april 2015 -- Vermogensbeheerders moeten naar pensioenfondsen toe transparant zijn over alle kosten van derden, hun vergoedingen en welke prikkels ze hanteren. Pensioenfondsen moeten op hun beurt hun beleggingsovertuigingen expliciet melden aan hun fiduciair manager. Het pensioenfonds bestuur moet niet alleen controlerend optreden, maar het moet ook de regie kunnen voeren. Van het pensioenfonds wordt daarom verwacht dat het deskundig is en daarbij een actieve houding aanneemt.

Lees verder


Jaarverslag 2017

02-07-2018

Het Dufas Jaarverslag 2017 biedt een overzicht van verenigingsactiviteiten, activiteiten op het gebied van belangenbehartiging, bestuur en kerncijfers van de vermogensbeheer-industrie. Het jaarverslag kunt u hier downloaden ...

Lees verder


Jaarverslag 2016

10-07-2018

Het DufasJaarverslag 2016 biedt een overzicht van verenigingsactiviteiten, activiteiten op het gebied van belangenbehartiging, bestuur en kerncijfers van de vermogensbeheer-industrie. Het jaarverslag kunt u hier downloaden.

Lees verder


MiFID II conceptteksten en definitieve teksten

23-05-2017

Hier treft u de meest recente conceptteksten en definitieve teksten van MiFID II aan. Het gaat hier om de level 1 teksten (richtlijn en verordening), maar ook om alle uitvoeringsregels (level 2). De RTS-en 1 t/m 28 en de daarna volgende ongenummerde RTS-en in ons overzicht staan wel op het overzicht van de Europese Commissie, maar de drie daarboven genoemde RTS-en staan niet op dat overzicht ...

Lees verder


The Netherlands: Gateway to Europe for asset managers

10-07-2018

Amsterdam, the Netherlands, is an excellent European hub for international asset and fund managers, institutional investors and their advisors. The reasons for setting up their businesses in the Amsterdam area are evident: The Netherlands is one of the founding members of the EU. For asset managers based in one of the EU Member States, a European passporting system is available ...

Lees verder


Jaarverslag 2015

10-07-2018

Het Dufas Jaarverslag 2015 biedt een overzicht van verenigingsactiviteiten, activiteiten op het gebied van belangenbehartiging, bestuur en kerncijfers van de vermogensbeheer-industrie. Het jaarverslag kunt u hier downloaden.

 

Lees verder


Handreiking AIFMD beheerder-bewaarder overeenkomst

02-05-2016

Deze handreiking bevat best practices voor de overeenkomst tussen de beheerder en bewaarder van alternatieve beleggingsinstellingen, dat wil zeggen beleggingsinstellingen die vallen onder de reikwijdte van de Europese ‘Alternative Investment Fund Managers’ richtlijn.

Lees verder


Dufas jaarverslagen

10-07-2018

Hieronder vindt u de jaarverslagen van DUFAS over de afgelopen jaren.

Lees verder


Brochure ‘Investment funds in the Netherlands’

28-04-2016

In samenwerking met EY heeft DUFAS de brochure ‘Investment Funds in the Netherlands’ uitgebracht.

Lees verder


Handreiking Nederlandse transparantie-eisen aan adequaat-toezicht landen

06-04-2016

Den Haag 23 december 2014 De Handreiking Nederlandse transparantie-eisen aan adequaat toezicht landen uit februari 2007 wordt op veler verzoek aan de website toegevoegd. Daarbij vermelden wij met nadruk dat de handreiking geen rekening houdt met recente wijzigingen in regelgeving.

Lees verder


Dufas Code Vermogensbeheerders

10-07-2018

DUFAS heeft op 1 oktober 2014 een 'code of excellence' vastgesteld die wordt toegepast door alle leden. Deze Code Vermogensbeheerders kunt u hier downloaden.

Lees verder


Handreiking IW-fouten compensatie

18-10-2016

DUFAS heeft op 23 juli 2012 een nieuwe Handreiking gepubliceerd over compensatie van beleggers bij fouten in de berekening van de intrinsieke waarde van een Nederlandse beleggingsinstelling. Deze Handreiking IW-fouten compensatie kunt u hier downloaden.

Lees verder


Active and passive investing

06-04-2016

DUFAS heeft een studie verricht naar de merites van actief en passief beleggen en de voors en tegens voor u op een rij gezet. Dit research paper kunt u hier downloaden.

Lees verder


Handreiking risicomanagement

10-07-2018

De Handreiking Risicomanagement voor Beleggingsinstellingen en Beleggingsondernemingen biedt instellingen die zich met beheer van beleggingsfondsen en vermogensbeheer bezighouden een handvat voor de vraag hoe omgegaan kan worden met risicobeheer en op welke wijze de bedrijfsvoering ingericht kan worden. De AFM onderschrijft de handreiking van DUFAS van harte en verwacht dat die bijdraagt aan het risicobewust handelen en gestructureerd nadenken over risico’s. De financiële crisis onderstreept het belang van een gedegen bedrijfsvoering en daarmee het voeren van risicomanagement.

Lees verder


Handboek Wtb

10-07-2018

Diverse malen wordt door de regelgever, toezichthouder en door beleggingsinstellingen danwel hun beheerders teruggegrepen op de regels die golden vóór de Wft in werking trad. Het oude handboek Wtb is bij velen inmiddels in onbruik geraakt. De AFM heeft de individuele hoofdstukken ervan in aparte pdf documenten op haar website gezet onder het kopje "oude wetgeving. DUFAS heeft deze teksten samengevoegd in één document, zodat dit eenvoudiger op trefwoord doorzoekbaar is. Het document bevat door een andere layout ook minder pagina's en is daardoor in gedrukte vorm handzamer.

Lees verder


Handreiking Duurzaam Beleggen

10-07-2018

DUFAS heeft een Handreiking over dit duurzaam beleggen gemaakt. DUFAS wil hiermee een verdere positieve bijdrage leveren aan de integriteit van de asset management sector.

Lees verder


Handreiking Financiële Bijsluiter

10-07-2018

Deze nieuwe Handreiking Financiële Bijsluiter voor Beleggingsinstellingen is de opvolger van de Handreiking Financiële Bijsluiter uit 2005. De regels zijn in de tussentijd inhoudelijk niet veel veranderd, maar ze staan sedert de invoering van de Wet op het financieel toezicht per 1 januari 2006 wel allemaal op een andere plek. De handreiking gaat daarnaast onder meer in op de financiële bijsluiter voor paraplufondsen en white label fondsen, en behandelt uitgebreid welke informatie wel en niet in een Financiële Bijsluiter voor een beleggingsinstelling moet worden opgenomen en hoe die informatie moet worden opgenomen.

Lees verder


Principles of Fund Governance

12-08-2020

De Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (‘de Commissie Winter’) van de AFM heeft in december 2004 geadviseerd dat bij elke beheerder een voldoende onafhankelijke Raad van Commissarissen (‘RvC’) zou moeten worden ingesteld. De AFM heeft dat advies in maart 2005 onderschreven. Binnen Europa is het model van een verplichte RvC bij de beheerder echter niet gangbaar. Daarom heeft DUFAS in overleg met het Ministerie van Financiën naar alternatieven gezocht. DUFAS heeft zich ingezet voor zelfregulering: Principles of Fund Governance. Doel is het geven van nadere richtlijnen voor de organisatorische opzet en werkwijze van beheerders of zelfstandige beleggingsinstellingen om waarborgen te scheppen voor de integere uitoefening van het fondsbedrijf en een zorgvuldige dienstverlening.

Lees verder


AO/IC verklaring handleiding

06-12-2016

In samenwerking met E&Y heeft DUFAS eind 2007 een vernieuwde handleiding opgesteld voor de operationele processen die fondsbeheerders tailormade kunnen implementeren voor het op verantwoorde wijze verkrijgen van de AO/IC verklaring ten behoeve van de fondsen. In deze handleiding is ook een voorbeeldtekst opgenomen die kan worden opgenomen in de jaarverslagen van de beleggingsinstellingen. Over deze teksten heeft overleg plaatsgevonden met de toezichthouder.

Lees verder


Best Practice Recommendations EFAMA

06-04-2016

Door onze Europese federatie van fund en assets managers 'EFAMA' werden in september 2005 de "best practice recommendations" vastgesteld. Deze aanbevelingen geven een set van gedragsregels waaraan iedere bona fide asset manager zich zou moeten houden. De best practice recommendations vormen het sluitstuk voor de 'High Level Principles' van de Code of Conduct, die twee jaren geleden door EFAMA werd vastgesteld. De Code of Conduct werd door de leden van DUFAS in 2004 aangenomen als de gedragscode van DUFAS leden. Via de onderstaande link kunt u kennis maken met deze 'best practises' in de Code of Conduct!

Lees verder


Consumentenbrief: welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid?

06-04-2016

Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming krijgt de consument een goed beeld van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming. Hierdoor kunt de consument de afweging maken of dit beleid bij hem of haar past. Het ene beleggingsbeleid is immers het andere niet.

Lees verder


Handreiking Beleggingsbeleid Particuliere Cliënten

06-04-2016

DUFAS heeft goede beleggingsdienstverlening aan particuliere cliënten hoog in het vaandel staan. Wij streven er samen met onze leden continu naar om de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening verder te verbeteren. Het beleggingsbeleid van de beleggingsondernemingen is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer en beleggingsadvies. Met het beleggingsbeleid wordt immers invulling gegeven aan de doelstellingen van een cliënt. Ook is het ene beleggingsbeleid niet het andere. Aan een beleggingsbeleid liggen verschillende keuzes en overtuigingen van een beleggingsonderneming ten grondslag

Lees verder


Handreiking Informatie-aanlevering Vermogensbeheerders Solvency II-SCR

06-04-2016

DUFAS heeft samen met het Verbond van Verzekeraars de industriestandaard voor de Nederlandse markt ontwikkeld voor het aanleveren van informatie door vermogensbeheerders aan verzekeraars ten behoeve van de Solvency Capital Requirement (SCR) berekening.

Lees verder