Publicaties

Principes Fiduciair Beheer

12-12-2018

Den Haag, 14 april 2015 -- Vermogensbeheerders moeten naar pensioenfondsen toe transparant zijn over alle kosten van derden, hun vergoedingen en welke prikkels ze hanteren. Pensioenfondsen moeten op hun beurt hun beleggingsovertuigingen expliciet melden aan hun fiduciair manager. Het pensioenfonds bestuur moet niet alleen controlerend optreden, maar het moet ook de regie kunnen voeren. Van het pensioenfonds wordt daarom verwacht dat het deskundig is en daarbij een actieve houding aanneemt.

Dat zijn enkele aanbevelingen uit de geactualiseerde principes fiduciair beheer die voorzitter Toine van der Stee en Hans Janssen Daalen, algemeen directeur van DUFAS, vandaag overhandigen aan voorzitter Kick van der Pol en directeur Gerard Riemen van de Pensioenfederatie.

De vorige versie van de Dufas-principes stamt uit 2008. Die versie was ontoereikend geworden. Er is veel veranderd de afgelopen jaren. Bij herijking van de leidraad is zowel aan pensioenfondsen als aan vermogensbeheerders gevraagd wat er moest worden toegevoegd. Ook de autoriteiten, DNB en AFM, hebben hun visie op het document gegeven.

Pensioenfondsen hebben onder meer ingebracht dat fiduciair managers uitleg moeten geven over instrumenten die ze toepassen. Ook willen fondsbestuurders inzicht in de kosten, verdienmodellen en de beloningsstructuur. Verder moeten pensioenfondsen zich vergewissen van de kwaliteit van de vermogensbeheerder. Ze moeten bijvoorbeeld checken voor welke onderdelen een ISAE 3402 normering geldt. Dat is een internationale standaard voor beheersing van financiële en administratieve processen.

Het is geen eenrichtingsverkeer. Vermogensbeheerders willen van fondsen informatie over hun risicohouding en hun beleggingsovertuigingen. Anders bestaat de kans dat de vermogensbeheerder belegt op een wijze die niet past bij het fonds. De geactualiseerde principes leiden niet tot extra werkdruk. Met deze DUFAS-principes hebben partijen een checklist van zaken waar zij op moeten letten. Er kan een goede reden zijn een principe niet toe te passen.

De regels kunnen ook een rol spelen bij het intern toezicht. Een verantwoordingsorgaan of een raad van toezicht kan met deze leidraad onderzoeken hoe de uitbesteding aan een fiduciair beheerder is geregeld. Een bestuur moet kunnen uitleggen waarom bijvoorbeeld wordt afgeweken van deze principes.

Volgens DUFAS helpen de regels bij de uitvoering van het uitgestippelde beleid. Er is soms erg veel beleid maar weinig naleving. Goed beleid staat of valt met de uitvoering. De regels zorgen ervoor dat het bestuur de regie houdt over zijn vermogensbeheerprocessen.

DUFAS verwacht dat de principes zullen worden geraadpleegd bij het afsluiten van een nieuwe fiduciair beheer overeenkomst of als bijvoorbeeld een contract met een vermogensbeheerder moet worden verlengd. Op dat moment is het een handige checklist.

De geactualiseerde regels zijn een goed voorbeeld van zelfregulering in de financiële sector.

De DUFAS-principes voorkomen misverstanden als gevolg van uiteenlopende opvattingen over fiduciair beheer. Soms verwacht een pensioenbestuurder te veel van een vermogensbeheerder in het kader van goed huisvaderschap. Dat is een begrip dat Angelsaksische vermogensbeheerders niet kennen. Dan is het beter die verwachtingen expliciet in een contract te omschrijven.

 

Document:

Principes Fiduciair Beheer

 

Terug naar publicaties