Home - Wij zijn DUFAS

Wij zijn DUFAS

De branchevereniging voor vermogensbeheerders in Nederland

DUFAS staat voor de Dutch Fund and Asset Management Association. DUFAS zet zich sinds 2003 in voor een gezonde vermogensbeheersector in Nederland. DUFAS vertegenwoordigt ruim 50 leden: van grote vermogensbeheerders die de Nederlandse pensioen- en verzekeringsvermogens beleggen tot kleinere,specialistische vermogensbeheerders en service providers, zoals bijvoorbeeld accountantskantoren en advocatenkantoren die onderdeel zijn van het ecosysteem van de vermogensbeheermarkt. DUFAS vergroot het bewustzijn van de maatschappelijke relevantie van beleggen, helpt mee aan het ontwikkelen van sectorstandaarden en vertegenwoordigt de sector bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast zet DUFAS zich in voor één Europese markt met gelijke regelgeving. 

Wat is vermogensbeheer?

Vermogensbeheerders beheren beleggingsportefeuilles van individuele klanten op basis van de met hen gemaakte afspraken over bijvoorbeeld het beleggingsdoel en het risico dat een klant bereid is te nemen. Dit kunnen particulieren zijn, bedrijven, maar ook andere financiële partijen zoals pensioenfondsen. Wij noemen dit ‘individueel vermogensbeheer’. Daarnaast kunnen vermogensbeheerders beleggingsfondsen aanbieden. Beleggingsfondsen zijn financiële producten waar de beheerder het geld van meerdere beleggers voor hen gezamenlijk belegt op grond van een bepaald vooraf geformuleerd beleggingsbeleid. Wij noemen dit ‘collectief vermogensbeheer’. Het is een misvatting dat vermogensbeheer alleen voor de ‘rijken’ is. Veel van het in Nederland gevoerde vermogensbeheer wordt namelijk verricht ten behoeve van burgers die pensioen opbouwen via een pensioenfonds.

Wat is het volume van vermogens die vanuit Nederland beheerd worden door leden van DUFAS?

De Nederlandse vermogensbeheermarkt is de op vier na grootste van Europa. Na de UK, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. Aan het eind van 2022 bedroeg het belegd vermogen van Nederlandse vermogensbeheerders rond EUR 1.841 miljard. Het marktaandeel in Europa bedroeg 6,6%. Voor EUR 773 miljard wordt belegd in door vermogensbeheerders aangeboden beleggingsfondsen, goed voor 4,9% van de Europese markt. Voor EUR 1.068 miljard wordt belegd via individueel vermogensbeheer (‘mandaten’), goed voor 8,8% van de Europese markt. Het merendeel van het totaal belegd vermogen wordt beheerd door leden van DUFAS. Maar het totaal belegd vermogen van de meeste leden van DUFAS beperkt zich niet alleen tot Nederland.

Zijn asset managers ook eigenaar van de vermogens die zij beheren?

Het is een misvatting dat vermogensbeheerders ‘zelf’ rijk zijn. Zij zijn geen eigenaar van het door hun beheerde vermogen. Vermogensbeheerders beheren dit voor hun klanten of voor deelnemers in de door hun aangeboden beleggingsfondsen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vermogensbeheerder die het vermogen beheert van een pensioenfonds. Het pensioenfonds belegt namelijk weer voor haar pensioendeelnemers.

Hoe groot is de groep Nederlanders die direct of indirect via vermogensbeheerders vermogen opbouwen?

Een groot deel van de Nederlandse bevolking bouwt indirect vermogen op via vermogensbeheerders, zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Veel Nederlanders bouwen pensioenvermogen op via het pensioenfonds waar zij bij zijn aangesloten. Pensioenfondsen laten dit vermogen vervolgens beheren door vermogensbeheerders. Het belegd vermogen van pensioenfondsen bedroeg medio juni 2023 EUR 1.542 miljard.

Wat is het verschil tussen banken en (institutionele) vermogensbeheerders?

De primaire rol van vermogensbeheerders is het beleggen van vermogen voor rekening en risico van hun klanten op basis van afspraken gemaakt in een vermogensbeheerovereenkomst (zgn. ‘mandaten’ of individueel vermogensbeheer), of voor rekening en risico van hun deelnemers in de door hen aangeboden beleggingsinstelling (zgn. collectief vermogensbeheer). Anders dan banken verstrekken vermogensbeheerders geen leningen.

Hoe kunnen vermogensbeheerders wel en niet bijdragen aan verduurzaming?

Vermogensbeheerders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzamere samenleving, maar zijn daarbij afhankelijk van de wensen van haar klanten of bereidheid van deelnemers om te beleggen in duurzame beleggingsfondsen. Hoe duurzaam een beleggingsportefeuille eruitziet is (mede) afhankelijk van de beleggingsstrategie van de klant. Bij een individuele vermogensbeheerafspraak tussen vermogensbeheerder en klant is de fiduciaire relatie bepalend. Van een vermogensbeheerder wordt gevraagd dat hij het door hem in vertrouwen gegeven vermogen van de klant beheert zoals een ‘goed huisvader’ betaamt. Voor vermogensbeheerders is ook een belangrijke adviesrol weggelegd. Zo adviseren en ondersteunen zij hun klanten in bijvoorbeeld hun klimaatambities. Ook kunnen vermogensbeheerders doelstellingen formuleren voor het percentage assets onder beheer dat beheerd wordt in lijn met ‘Parijs’. Daarnaast kunnen vermogensbeheerders door middel van hun betrokkenheidsbeleid via hun (indirect) aandeelhouderschap ten behoeve van haar klanten en deelnemers invloed uitoefenen op de duurzaamheidsstrategie van bedrijven en op die manier bijdragen aan de transitie naar een duurzamere samenleving. Veel vermogensbeheerders hebben ook het Klimaatcommitment van de financiële sector van 2019 ondertekend. De financiële sector (banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders) leveren hiermee een bijdrage aan de doelen van het Akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Daarnaast zijn veel vermogensbeheerders aangesloten bij het internationale Net Zero Initiatief voor vermogensbeheerders. Een initiatief gericht op het volledig CO2 neutraal maken van beleggingsportefeuilles in 2050 of eerder.