Over Dufas

Lidmaatschap

Wie kunnen zich aansluiten bij Dufas?

 

  • Vermogensbeheerders

  • Fondsbeheerders

  • Bewaarders

  • Buitenlandse financiële instellingen (in Nederland actief met een Europees paspoort)

  • Externe zakelijke dienstverleners die actief zijn op het gebied van vermogensbeheer (zoals accountants- en advocatenkantoren)

  • Buitenlandse brancheorganisaties in de financiële sector

Het lidmaatschap van Dufas staat statutair open voor alle in Nederland werkzame institutionele en/of retail vermogensbeheerders, die door de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten ('AFM'), op grond van de Wet Toezicht Financiële Markten als beleggingsonderneming of fondsbeheerder zijn geregistreerd. Ook bewaarders van beleggingsinstellingen en zelfstandig / onafhankelijk opererende beleggingsinstellingen kunnen lid van Dufas zijn.

Leden van Dufas zijn jaarlijks een contributie verschuldigd, die is gebaseerd op hun assets under management of assets under custody (voor bewaarinstellingen). De jaarlijks gebudgetteerde kosten worden op basis van deze onderlinge verhoudingen verdeeld over de leden. Het (stabiele) budget wordt jaarlijks door het algemeen bestuur vastgesteld. Nieuwe leden betalen daarenboven eenmalig een entreegeld van EUR 2500,-. De actuele contributiestaffel is op te vragen bij het secretariaat van Dufas. De vereniging Dufas heeft geen winstoogmerk.

Naast 'gewone' leden, kent Dufas geassocieerde instellingen. Als zodanig kunnen toetreden buiten Nederland gevestigde instellingen die in Nederland werkzaam zijn in een van de hierboven genoemde categoriën van vermogensbeheer of als zelfstandig beheerder of bewaarder van beleggingsinstellingen. Externe zakelijke dienstverleners zoals accountantskantoren en advocaten firma's die actief zijn op het gebied van vermogensbeheer, kunnen zich eveneens bij Dufas aansluiten als geassocieerde instelling. Daarnaast kunnen buiten Nederland gevestigde brancheorganisaties met soortgelijke doelstellingen als Dufas geassocieerd lid worden. Geassocieerde leden betalen jaarlijks een vaste contributie, onafhankelijk van hun assets under management.

Waarom lid worden van Dufas?

Dufas dient de algemene belangen van alle asset managers die in Nederland zijn gevestigd of anderszins actief zijn. Dufas maakt zich sterk voor het verbeteren van het vestigingsklimaat voor en de integriteit van in Nederland opererende asset managers. Daarvan profiteren alle financiële instellingen en externe zakelijke dienstverleners die actief zijn op het gebied van vermogensbeheer, zowel diegenen die uitsluitend nationaal opereren als diegenen die internationaal, binnen en buiten Europa, actief zijn. Dufas is actief op zowel de institutionele vermogensbeheermarkt (o.a. pensioenfondsen en verzekeraars) én de retailmarkt (beleggingsfondsen).

Zeer veel nieuwe regelgeving waar asset managers in Nederland mee te maken hebben, vindt zijn oorsprong in de Europese Unie. Niet iedere in Nederland actieve asset manager kan of wil zich inspannen de stroom van nieuwe ontwikkelingen te monitoren, laat staan te beïnvloeden. Dufas vervult die rol voor uw organisatie, spant zich op internationaal en nationaal terrein in voor uw belangen, betrekt haar leden bij actuele discussies met de verschillende overheden en toezichthouders, en houdt u op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen op uw markt.

Hoe lidmaatschap van Dufas aan te vragen?

Een aanvraag voor toelating tot het lidmaatschap kan door een brief aan Dufas, gericht aan de algemeen directeur, Iris van de Looij. Neem hierin een korte beschrijving van uw activiteiten op en de omvang daarvan, gemeten naar assets under management. Door op modelbrief te klikken treft u een voorbeeld aan dat u kunt gebruiken voor aanvraag van het Dufas lidmaatschap. 

Geef tevens de naam en contactgegevens van de bestuurlijk vertegenwoordiger van uw instelling naar Dufas op. Deze vertegenwoordiger zal voor Dufas als eerste aanspreekpunt gelden voor het onderhouden van de contacten en de verzending van berichten.

Naast het voldoen aan de formele criteria voor het lidmaatschap zoals opgenomen in de statuten van Dufas, dient uw organisatie van "good standing" te zijn. Op aanvragen voor toelating tot het lidmaatschap wordt beslist door het algemeen bestuur, op voordracht van de algemeen directeur.

Een actueel overzicht van het ledenbestand van Dufas vindt u elders op deze website.