Home - Nieuws - Financiële sector verbindt zich aan ontwerp nationaal Klimaatakkoord
21 december 2018

Financiële sector verbindt zich aan ontwerp nationaal Klimaatakkoord

De financiële sector (banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders) heeft op eigen initiatief toezeggingen gedaan in het vandaag gepresenteerde ‘Ontwerp van het Klimaatakkoord’. De sector verbindt zich daarmee aan de doelen van het ontwerpakkoord ten aanzien van de vermindering van de uitstoot van CO2.

Klimaatdoelstellingen

De sector gaat vanaf 2020 rapporteren over de klimaatimpact van financieringen en beleggingen en heeft uiterlijk in 2022 actieplannen opgesteld om deze te beperken. De sector draagt daarmee bij aan het bereiken van de Klimaatdoelstellingen van Parijs. Ook gaat de sector de samenwerking tussen verschillende soorten financiële instellingen, waaronder Invest-NL, verbeteren om de financieringsmogelijkheden voor klimaatvriendelijke projecten te vergroten.

Bijdrage financiële sector

Hoewel de financiële sector geen taakstelling heeft in het ontwerp-Klimaatakkoord, wil zij volwaardig partner zijn bij de uitvoering van het akkoord. Daarom is een bijdrage geformuleerd en aangeboden aan het Klimaatberaad. De toezeggingen zijn niet vrijblijvend. De inzet van de financiële sector zal worden gemonitord en geborgd. De afspraken worden elke vijf jaar opnieuw geijkt. Het ontwerpakkoord wordt op een later moment ondertekend door de brancheverenigingen en individuele financiële instellingen.

Actieve rol in energietransitie

De financiële sector wil een actieve rol spelen in de energietransitie. Om de ambitieuze doelstellingen van de aankomende Klimaatwet te kunnen waarmaken, zijn forse investeringen nodig. Het is daarom van belang om privaat kapitaal optimaal te benutten. Om ervoor te zorgen dat de plannen van de sectortafels ook door de markt te financieren zijn, hebben banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders het afgelopen jaar hun expertise ter beschikking gesteld in de Taakgroep Financiering van het Klimaatakkoord. De financiële sector is graag bereid deze expertise ook in de uitvoeringsfase te blijven leveren.

Delen van kennis en ervaring

Binnen het Platform voor Duurzame Financiering, onder voorzitterschap van De Nederlandsche Bank, zullen de betrokken partijen kennis en ervaringen delen over meten van en rapporteren over klimaatimpact. Daar zal onder meer gewerkt worden aan verbetering van kwaliteit en vergelijkbaarheid van de verschillende nu beschikbare meetmethoden. Door best practices uit te wisselen, kunnen koplopers binnen de financiële sector andere financiële partijen – die bijvoorbeeld door hun kleinere omvang minder capaciteit hebben om zelf vernieuwingen te initiëren – helpen om ook hun bijdrage te leveren aan het klimaatvraagstuk.

Gezamenlijk bericht

Dit bericht is een gezamenlijk bericht van de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS).

Meer informatie

De bijdrage van de financiële sector ('commitment van de financiële sector') is te vinden op pagina 221 van het Ontwerp van het Klimaatakkoord. Bij het commitment van de financiële sector hoort een bijlagemet een verklaring van DUFAS, die niet in het Ontwerp van het Klimaatakkoord staat, maar die t.z.t. op de site van het Klimaatakkoord zal komen te staan. Wanneer het commitment door alle betrokken partijen wordt ondertekend, zal daar de bijlage van DUFAS bijgevoegd zijn en duidelijk zijn wat het standpunt van DUFAS is.

Misschien vind je dit ook interessant

Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door

Nieuws | 13 mei 2024
Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector haar internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen. 

Financiële sector heeft flinke stappen gezet

Nieuws | 13 februari 2024
De financiële sector heeft sinds de ondertekening van het Klimaatcommitment in 2019 flinke stappen gezet om bij te dragen aan de energietransitie. Alle ondertekenaars hebben inmiddels een actieplan. De sector neemt haar verantwoordelijkheid om haar rol in de transitie structureel in te vullen.

DUFAS trapt Leaders in Sustainable Finance Event af

Nieuws | 01 februari 2024
Op 1 februari 2024 was het Sustainable Finance Event van Leaders in Finance. Tijdens het evenement kwamen verschillende sprekers aan bod die hun visie deelden over een duurzame toekomst voor de financiële sector. Jeroen van Wijngaarden trapte de dag af met een openingsspeech.

Zoeken in Nieuws, standpunten en publicaties